Skip Navigation Links
Svenska » Nyheter : Europarådets Kommissionsledamot Hammarberg rekommenderar
 
Europarådets Kommissionsledamot Hammarberg rekommenderar
2009-10-02 22:46
MediaKurd > info@mediakurd.com

Europarådets Kommissionsledamot Hammarberg rekommenderar ytterligare ansträngningar för att skydda mänskliga rättigheter för minoriteter i Turkiet
 


Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, har inlett en dialog med turkiska myndigheter om minoriteters rättigheter och om rättigheter för asylsökande och flyktingar. Han publicerade i dag rapporten om dessa två frågor som grundar sig på ett uppdrag från 28 juni - 3 juli. Då besökte han olika städer i Turkiet.

Kommissionären är bekymrad över att myndigheterna officiellt inte erkänner att det finns några minoritetsgrupper än armenier, greker och judar. Han rekommenderar strävan efter att skapa en verklig dialog med alla minoritetsgrupper. Efter besöket har regeringen vidtagit åtgärder för att utveckla en fortsatt dialog med kurdiska företrädare och religiösa minoriteters ledare som kommissionsledamoten välkomnar.

Han är dock oroad över en fortsatt tendens att marginalisera religiösa minoritetsgrupper och uppmanar myndigheterna att öka medvetenheten bland allmänheten om värdet av ett mångkulturellt samhälle. Kommissionären noterar med intresse om den senaste lagstiftningen om skydd för äganderätten för icke-muslimska minoriteters stiftelser. Han lyfter emellertid de återstående bristerna som kräver ytterligare åtgärder för att fullt ut införliva den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna "rättspraxis” i relevant lagstiftning och praxis.

Rapporten fokuserar även på situationen om internflyktingar (IDPs), främst med kurdiskt ursprung. Myndigheterna uppmanas att påskynda och säkerställa en effektiv reparation av de internflyktingarna. Samt möjlighet för dem att utöva sin rätt till frivilligt återvändande, frivillig återflyttning eller lokal integration. Kommissionären rekommenderar att systemet med byvakterna avskaffas och att ytterligare insatser måste göras.

Han rekommenderar också ett snabbt inrättande av en effektiv nationell institution för mänskliga rättigheter, skapande och genomförande av en omfattande lagstiftning mot diskriminering.


Office of the Commissioner for Human Rights


Communication Unit


 Läs hela rapporten:


https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1511197&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679


Översättning och bearbetning: EuroKurd Human Rights – www.eurokurd.net